Sunpro24 България - магазин за щори и корнизи
  • 0

    Цена:

    Цена за доставка:

    Общо с ДДС:

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЪНПРО24 БЪЛГАРИЯ ЕООД

За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн покупка от sunpro24.bg на Сънпро24 България ЕООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие Сънпро24 България ЕООД  да обработва личните Ви данни.

I. ДЕФИНИЦИИ

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

II. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Сънпро24 България ЕООД  събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страницата sunpro24.bg.

Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение. Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки.

Сънпро24 България ЕООД  събира тези Ваши лични данни с цел:

Идентификация автора на съобщението;

Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;

Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;

Издаване на фактури и управление на плащанията;

Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т.н.

Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“.

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

III. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

При обработка на личните Ви данни, Дружеството спазва следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Ограничаване целите на обработването;

Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

Точност и актуалност на данните;

Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само при спазване на условията, предвидени в действащото българско законодателство.

V. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството.

Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.

Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:

Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:

Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до Дружеството на следния e-mail: info@sunpro24.bg. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.

Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;

Телефон: 02 / 915 3 518;

Интернет страница: cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

IX. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт – www.sunpro24.bg.